ผู้นำองค์กรแห่งอนาคต: การฟังอย่างลึกซึ้งสู่ Agile Organization

Deep listening leads to agile organization

ในโลกทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จขององค์กรส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าได้อย่างว่องไวและเฉียบคม องค์กรจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว (Agility) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความคล่องตัวที่แท้จริงไม่ได้มาจากความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่มาจากความสามารถในการเข้าใจความต้องการอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการดำรงตนเพื่อคนตรงหน้า มีสติในการฟังอย่างตั้งใจและเปิดใจ

การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นทักษะสำคัญที่ผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี เนื่องจากจะช่วยให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ การฟังอย่างลึกซึ้งยังเป็นพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันไอเดีย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

Agile-Deep listening - Coaching 2

การฟังอย่างลึกซึ้งทำให้ได้ยินถึงแรงผลักดันภายในภายในตัวตน

เมื่อผู้นำสามารถเข้าถึงแรงผลักดันภายในของพนักงาน ก็จะสามารถนำศักยภาพที่ดีที่สุดของแต่ละบุคคลออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้นำเข้าใจถึงแรงผลักดันภายในที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ ความกังวล และความคาดหวังของพนักงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม ทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการตอบสนองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร

Business success

ถึงแม้การฟังอย่างลึกซึ้งอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่มันคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีความคล่องตัวอย่างแท้จริง โดยการฟังจะทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยที่จะนำให้เกิดการเสนอมุมมองใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำและพนักงาน จะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ก็จะสามารถร่วมมือกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การฟังอย่างลึกซึ้งจึงเป็นทักษะสำคัญของผู้นำองค์กรในศตวรรษที่ 21 ที่จะนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็น Agility Organization และประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

 

ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาทักษะนี้อย่างจริงจัง เพื่อฟังให้ได้ยินความต้องการของลูกค้าและพนักงาน เปิดโอกาสในการรับข้อมูลและมุมมองใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เริ่มต้นด้วยการตั้งใจฟังอย่างแท้จริ

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการสนทนาทั่วไป ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูด พยายามเข้าใจมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขา แทนที่จะรีบวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดบท อย่าปล่อยให้อคติหรือความคิดที่ตายตัวมาขวางกั้นการรับฟัง เปิดใจและเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

 

นอกจากนี้ ผู้นำควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการฟังอย่างลึกซึ้งในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่ต้องกลัวถูกตำหนิหรือประณาม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและหลากหลาย เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การสำรวจความคิดเห็น หรือแม้แต่การพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ และรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะการฟังเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สร้างที่ทำงานให้เป็น Happy Workplace

 

ผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การฟังอย่างลึกซึ้งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด เป็นการ Transform องค์กรให้มีความคล่องตัว (Agile) อย่างแท้จริง พร้อมเผชิญหน้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การโค้ช : ความสำคัญของการโค้ช
ในการสร้างความร่วมมือและความรักในองค์กร

Coaching -The importance in building collaboration and love in organization

การโค้ช ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความร่วมมือในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะการเข้าใจผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน เกิดความเข้าใจและเห็นใจ สื่อสารและการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความรักในองค์กรได้ในที่สุด

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่องค์กรจำนวนมากต้องการ คือ การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร ทั้งนี้เพราะหากพนักงานมีความสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันอย่างแท้จริง ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรโดยรวม

Coaching Business Team

อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรนั้นมิใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม และความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทได้ง่าย ดังนั้น การโค้ชจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความร่วมมือและความรักในองค์กร

บทบาทของการโค้ชในการสร้างความร่วมมือและความรักในองค์กร

 1. การโค้ช ช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโค้ชช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการรับฟัง การตั้งคำถาม และการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายในทีม             
 2. การโค้ชช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายร่วมกันผ่านกระบวนการโค้ช พนักงานจะได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทและเป้าหมายร่วมกันขององค์กร รวมถึงสามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การโค้ชช่วยในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การโค้ชมุ่งเน้นที่การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้พนักงานได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การประนีประนอม และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. การโค้ชช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจและการให้อภัย ในกระบวนการโค้ช โค้ชจะสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ตัดสิน ทำให้พนักงานกล้าที่จะเปิดเผยและแบ่งปันประสบการณ์ ยอมรับข้อผิดพลาด และเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
 5. เสริมสร้างการมุ่งเน้นถึงคุณค่าและเป้าหมายร่วม การโค้ชสามารถช่วยให้พนักงานมองเห็นคุณค่าและเป้าหมายของตนที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และนำมาซึ่งความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นร่วมกัน มากกว่าการแบ่งข้างแบ่งฝ่าย แผนกฉัน แผนกเธอ
Coach-Listening-Business

สรุป

หากองค์กรใดสามารถสร้างบรรยากาศของการยอมรับฟัง การให้อภัย และการมองเห็นคุณค่าร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่การโค้ชช่วยส่งเสริมได้ ย่อมนำมาซึ่งความร่วมมือและความรักระหว่างพนักงานภายในองค์กรนั้นอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ตามมา คือประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้นตามมา

 

การโค้ชจึงนับเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความร่วมมือ ความเคารพนับถือ และความรักระหว่างพนักงาน เมื่อพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน องค์กรย่อมก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง

การฟัง: ประตูสู่ความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดี

Listening Key to Success

บทความนี้ จะพาคุณสู่โลกแห่งการฟัง เผยให้เห็นประโยชน์ของการ “ฟังอย่างตั้งใจ”

จากเด็กน้อยสู่ผู้ใหญ่: วิวัฒนาการของการฟัง

ในวัยเด็ก เราเรียนรู้ผ่านการฟัง ฟังเสียงพ่อแม่ ครู อาจารย์ ฟังเสียงเพลง ฟังนิทาน

เมื่อเติบโต ประสบการณ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ กลายเป็นกำแพงขวางกั้นการฟัง

 

รู้แล้ว: กับดักที่ปิดกั้นโอกาส

“รู้แล้ว” วลีที่ฟังดูมั่นใจ แต่แท้จริงคืออุปสรรคต่อการพัฒนา

การคิดว่า “รู้แล้ว” ทำให้เราปิดกั้นตัวเอง ไม่รับฟังความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์จากผู้อื่น

ฟังให้ได้ยิน: กุญแจไขประตูแห่งความเข้าใจ

การฟังอย่างตั้งใจ ไม่ได้หมายถึงแค่การได้ยินเสียง แต่หมายถึงการรับรู้ความตั้งใจ ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พูด

 • ฟังพ่อแม่: สัมผัสความห่วงใย 

ลองฟังพ่อแม่ ฟังเสียงที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และประสบการณ์ชีวิต

 

 • ฟังเจ้านาย: เรียนรู้จากบทเรียน

การฟังเจ้านาย ไม่ได้หมายถึงการเชื่อฟังอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่หมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ บทเรียน และมุมมองของผู้ผ่านโลกมา

“ฟัง” เพื่อช่วยให้เราไม่ต้องเริ่มต้นจาก “ศูนย์”

 

 • ฟังเพื่อนร่วมงาน: เสริมสร้างความสัมพันธ์

การฟังเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็น ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดี

Coach-Listening-Business

ฟังอย่างมีสติ: สองแง่มุมสำคัญ

 1. ฟังอย่างตั้งใจ: จดจ่อกับคำพูด ภาษากาย และน้ำเสียงของผู้พูด
 2. ฟังอย่างเข้าใจ: วิเคราะห์ความหมาย แรงจูงใจ และอารมณ์เบื้องหลังคำพูด

ฝึกฟัง: ก้าวแรกสู่การพัฒนา

การฟัง ทักษะที่ฝึกฝนได้ เริ่มต้นง่ายๆ

ฝึกฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่ต้องขัดจังหวะ

ถามคำถามเพื่อแสดงความสนใจ

สะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใน แม้เขาจะไม่ได้พูด โดยดูจากภาษากาย สีหน้า แววตา ท่าทาง น้ำเสียง

สรุปใจความสำคัญเพื่อยืนยันความเข้าใจ

แสดงออกถึงความเข้าใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่ตัดสิน

ฝึกฟังอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาตนเอง

การฟัง: ของขวัญล้ำค่าก่อนตาย

การฟัง ประตูสู่ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และความสำเร็จ

ฝึกฟังตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) คืออะไร?

Coaching for Executive, The meaning of

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) คือ กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้วยการชวนคิดชวนคุย การฟัง และการตั้งคำถามที่ทรงพลัง จากโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจได้ขยายมุมมองในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการเห็นในมุมมองที่ต่างไป หรือในมุมมองที่ไม่เคยมองมาก่อน

 

ช่วยให้ผู้บริหารเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจ ขยายศักยภาพในการประเมินสถานการณ์เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ที่ต้องเผชิญ สามารถมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเองในแบบเฉพาะตัวและสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของผู้บริหารที่จะสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ สามารถพัฒนาการสื่อสารที่ชัดเจน ลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ด้วยความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นในระดับลึกมากขึ้น

ผู้บริหารทีม Executive Coaching

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เหมาะกับผู้บริหารในระดับใด ?

การโค้ชผู้บริหารโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดคุยแบบ One on One ระหว่างโค้ชและผู้บริหาระดับสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในแบบเฉพาะตัวสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อช่วยขยายขีดความสามารถในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิด การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินการองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารได้เข้าถึงคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวเองที่จะเสริมพลังไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจองค์กรให้เกิดการทำงานที่ลื่นไหล ไม่สะดุด มีความสุข และอิ่มเอม

การโค้ชผู้บริหาร สามารถสนับสนุนผู้บริหารในด้านใดได้บ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จากบทความนี้ การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

การโค้ช คืออะไร ?

What is Coaching

การโค้ช (Coaching) กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน ธุรกิจ หรือ ชีวิตส่วนตัว แต่สำหรับหลาย ๆ คน คำว่า “การโค้ช” อาจยังไม่แน่ใจในความหมายและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน บทความนี้จึงมุ่งหวังที่จะอธิบายความหมายของ “การโค้ช” กลไกการทำงานของการโค้ช ประเภทของการโค้ช รวมไปถึงประโยชน์ที่คุณสามารถได้รับจากการโค้ช

การโค้ช คืออะไร ?

การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ช และ ผู้รับการโค้ช หรือที่เราเรียกว่า โค้ชชี ทำงานร่วมกัน โดยโค้ชจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อให้โค้ชชี ค้นหาศักยภาพ พัฒนาตนเอง และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ การตั้งคำถาม และสนทนา โดยโค้ชจะไม่บอกวิธีการแก้ปัญหา แต่จะช่วยให้โค้ชชีค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

หลักการสำคัญของการโค้ช คือ

 • 🔆 เน้นการถามเพื่อให้โค้ชชีค้นพบศักยภาพของตนเอง มากกว่าการบอก
 • 🔆 มุ่งไปที่ศักยภาพ มากกว่าปัญหา
 • 🔆 ให้ความสำคัญกับการลงมือทำ มากกว่าการพูด
Coaching - TAPS Model

เป้าหมายของการโค้ช คือ

 • 🔆 ช่วยให้โค้ชชี่ค้นหาเป้าหมาย ที่แท้จริงของตัวเอง
 • 🔆 พัฒนาทักษะ และความสามารถ
 • 🔆 ปลดล็อกศักยภาพ ที่มีอยู่
 • 🔆 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
 • 🔆 สร้างความพึงพอใจ ในทุกด้านของชีวิต

ประเภทของการโค้ช มีหลายประเภท เช่น

Life Coaching: มุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อพัฒนาชีวิตโดยรวมในทุกด้านของ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ความสัมพันธ์ สุขภาพ และความสุข

Business Coaching: มุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อพัฒนาการทำงาน ทักษะ ความสัมพันธ์ และความสำเร็จในองค์กร

Executive Coaching: มุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อพัฒนาผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ และกลยุทธ์

Executive Coaching 1-1

กระบวนการของการโค้ชโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

 • 🔆 การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโค้ชและโค้ชชี่
 • 🔆 การฟังอย่างตั้งใจไม่ตัดสิน 
 • 🔆 การกำหนดเป้าหมาย ที่ชัดเจน
 • 🔆 และการตั้งคำถามที่จะช่วยกระตุ้นให้โค้ชชีขยายศักยภาพที่มี
 • 🔆 การสรุป ติดตามผล และการวัดผล

ตัวอย่างของการโค้ช

 • 🔆พนักงานต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดบางประการจากความเชื่อที่ว่ามีตนเองความสามารถไม่พอ หรือ ไม่ดีพอ การโค้ชสามารถช่วยให้โค้ชชีเห็นความเชื่อที่ฉุดรั้ง รวมถึงการเห็นศักยภาพภายในตนเองที่ซ่อนอยู่จนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นได้
 • 🔆ผู้บริหารต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ หรือ การตัดสินใจ โค้ชสามารถช่วยให้ผู้บริหารขยายมุมมอง เห็นมุมที่ต่างไป เข้าใจผู้อื่น เพื่อช่วยให้การบริหารงาน หรือการตัสินใจ ทำได้อย่างรอบคอบ มองได้รอบด้าน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 🔆บุคคลทั่วไปที่เบิร์นเอาท์ หมดไฟ ไม่มีจุดหมายในชีวิต การโค้ชสามารถช่วยให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายเฉพาะตนที่เป็นจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตอย่างมีความความหมาย และมีความสุข อิ่มเอม
การโค้ช COACHING

การโค้ช เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาตนเอง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกสถานการณ์
หากคุณกำลังมองหาวิธี
• ค้นหา พัฒนา ศักยภาพเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง
• พัฒนาตนเอง
• บรรลุเป้าหมาย
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• สร้างความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของชีวิต

การโค้ช อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา

Jimi The Coach ปลดล็อกศักยภาพของผู้บริหาร
ด้วย Coaching One-on-One สู่ความสำเร็จ

Executive coaching - One on One

Jimi The Coach บริษัทของเราทราบเป็นอย่างดีว่าโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้การบรรลุความสำเร็จทั้งด้านส่วนตัวและด้านการบริหาร อาจเป็นการเดินทางที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารหลายท่านพบว่าตัวเองต้องการพื้นที่การรับฟัง และ คำถามที่กระตุ้นความคิดที่สร้างสรรค์ และการสนับสนุนความคิดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำทางสู่จุดหมายของตนเองและองค์กร ให้เร็วเท่าทันหรือเร็วมากกว่าโลกที่หมุนไป การ Coaching แบบ One-on-One เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยผู้บริหารให้เกิดการตระหนักรู้และเห็นภาพความสำเร็จได้คมชัดยิ่งขึ้น ซึ่งการ Coaching ในรูปแบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับโลก ซึ่งการ Coaching แบบ One-on-One จะเป็นในรูปแบบวิธีการที่เฉพาะตัวในการปลดล็อกศักยภาพของผู้บริหารแต่ละคน

Jimi The Coach ชวนท่านเข้าใจการ Coaching ในรูปแบบ One-on-One

Executive Coaching 1-1

การโค้ช One-on-One คือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ระหว่าง Coach และ Coachee หรือ ผู้บริหาร ซึ่งการพูดคุยจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน การตัดสินใจ หรือ สิ่งที่เข้ามามีบทบาทและมีผลกระทบต่อการบริหาร การพูดคุยจะเป็นความร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง มีการตั้งเป้าหมายชัดเจนในทุกครั้งที่มีการพูดคุย มีหมุดหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การพูดคุยจะเป็นการตั้งคำถามโดย Coach เพื่อให้ผู้บริหาร ได้ตอบและ Coach จะพาผู้บริหารคิดจากการตั้งคำถาม อาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่อาจะยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ ประเด็นปัญหาสำคัญที่ยังติดอยู่และต้องการแก้ไข ซึ่งเริ่มต้นจากการเข้ามาสังเกต ปรับ และเปลี่ยนภายในตนเองก่อน ซึ่งอาจมีคนเข้าใจผิดอยู่เป็นจำนวนมากกว่า การ Coaching คือการสอนหรือแนะนำ แต่สำหรับ Jimi the coach เราเชื่อว่าศักยภาพทั้งหมด ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ ของผู้บริหารนั้นมีมากมายเพียงพออยู่แล้ว การโค้ชคือ การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้บริหารนั้นกลับมามองเห็น และ ดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมา

ความรับผิดชอบและการให้กำลังใจ

Coaching Exucutive

ความสำเร็จมักต้องการความรับผิดชอบและการให้กำลังใจที่ต่อเนื่อง ในการ Coaching One-on-One นั้น Jimi The Coach จึงนำเสนอเป็นการโค้ชทั้งหมด 6 ครั้งในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีการวิเคราะห์และประเมินตัวเองอยู่เสมอสำหรับตัวผู้บริหารเอง การ Coach ในแต่ละครั้งจะเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริหารยังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อยังคงอยู่ในทิศทางของวัตถุประสงค์ของพวกเขา เป็นการประเมินความคืบหน้า สร้างความรับผิดชอบ กระตุ้นความตั้งใจสู่การดำเนินการต่อเนื่องไม่หยุด ไม่ลืม ไม่หมดไฟ

เอาชนะอุปสรรค

ในชีวิตการบริหารนั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย ในบางครั้งสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็อาจจะกระตุ้นความกังวล สงสัย หรือ ไม่แน่ใจ ในการบริหารงานหรือการตัดสินใจ การ Coach แบบ One-on-One จะช่วยพาผู้บริหาร พูดคุยถึงสิ่งที่กำลังกังวล เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสได้ลองคิด ลองเลือก และ ทดลองเผชิญความท้าทายนั้นๆ ด้วยการพูดคุย ซึ่งเมื่อได้ลองพูดคุย ผู้บริหารจะเห็นว่าศักยภาพที่มีในตนเองนั้น สามารถจัดการและหาทางที่ดีที่สุดให้กับทุกประเด็นได้ หลังจากนั้นความกังวลจะลดน้อยหรือหายไป และจะถูกเข้ามาแทนที่ด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง อย่างมั่นคง

การพัฒนาทักษะที่เหมาะสม

Coaching, Life coach, Plan, Success, Goal setting

ในบางครั้งผู้บริหารระดับสูงอาจเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองจากตำแหน่งในองค์กร เพราะฉะนั้นการ Coach One-on-One จะเข้ามาช่วยให้ผู้บริหารได้ลองทบทวนและระบุช่องโหว่ของทักษะภายในตนเอง และออกแบบเป้าหมายการพัฒนาตนเองไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของชีวิตการทำงานและองค์กร

JIMI THE COACH คือ เพื่อนร่วมเดินทาง

Thailand Coaching Academy

JIMI THE COACH เรามีความเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทุกท่านมีความสามารถและมีความเก่งในการบริหารงานของท่านเอง บริษัท JIMI THE COACH เป็นเพียงเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อนคู่คิดที่จะคอยอยู่เคียงข้างผู้บริหารทุกท่าน และตั้งคำถามเพื่อให้ท่านได้ค้นพบเส้นทางการบริหารของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีจริยธรรม มั่นคง มีความสุข และ อิ่มเอม

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

Coaching for Executive

ในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการจูงใจทีมงาน เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Coaching Team Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านการจัดการ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการจัดสรรทรัพยากร ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

Coaching and Managing
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านส่วนบุคคล เช่น ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการจัดการความเครียด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Coaching for Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

การโค้ชผู้บริหารสามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

Coaching Management

JIMI THE COACH เป็นผู้ให้บริการโค้ชผู้บริหารและโค้ช LIFE COACH ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการโค้ชผู้บริหารโดยใช้แนวทาง การตั้งคำถามแบบ COACHING ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

สรุป

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้บริหารมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้บริหารในทุกองค์กร

คำถามของโค้ช กับการสะท้อนและพัฒนาชีวิต

Coaching questions for reflection and life development

การใช้คำถามในกระบวนการโค้ชเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อน กระตุ้นความคิด และนำทางในการพัฒนาชีวิตด้วยคำถามที่ถูกต้องการโค้ชสามารถช่วยคนให้เข้าใจตนเองมากขึ้น ตั้งเป้าหมาย และปรับทิศทางการดำเนินชีวิต

 

ในวันนี้ JIMI THE COACH จึงทดลองนำ 20 หัวข้อประเด็นที่สำคัญในชีวิต กับ 20 คำถามในแบบโค้ชชิ่ง ให้เราได้ลองมาตั้งคำถามและทดลองตอบกับตัวเองดู หากว่าพร้อมแล้ว เตรียมกระดาษกับปากกาได้เลย

 

    🚩 20 คำถามแบบโค้ช (Coaching Questions) ในประเด็นที่สำคัญกับชีวิต

 

    1. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

            🚩 คุณคิดว่าความสุขที่แท้จริงมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?

 

    2. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : เป้าหมายและฝัน

            🚩 มีเป้าหมายหรือความฝันใดที่คุณอยากทำในชีวิตนี้?
 

    3. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : ความสัมพันธ์

            🚩 คุณต้องการให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของคุณต่อไปหลังจากนี้มีระยะห่างมาแค่ไหน?
 

    4. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพัฒนาตนเอง

            🚩 มีทักษะหรือความสามารถใดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการพัฒนาให้ได้ในปีนี้?
 

    5. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การจัดการเวลา

            🚩 ถ้าให้คะแนนการจัดเวลาในชีวิตเต็ม 10 ตอนนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่?

               และถ้าจะทำให้เต็ม 10 คุณต้องเพิ่มอะไรในตัวคุณเอง?

 

    6. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การทำงานและความสำเร็จ

            🚩 คุณรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงความสำเร็จทางอาชีพ?
 

    7. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างสรรค์แผนชีวิต

            🚩 ภาพที่ดีที่สุดในวัย 50 ของคุณเป็นอย่างไร?
 

    8. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความสมดุล

            🚩 คุณมีวิธีใดในการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน?
 

    9. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพบความหมายในชีวิต

            🚩 หากว่าทุกงานในโลกได้เงินเดือนเท่ากันคุณจะเลือกอาชีพอะไรที่ตอบคุณค่าในตัวคุณมากที่สุด?
 

    10. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การจัดการความเครียด

            🚩 มีเทคนิคหรือกิจกรรมใดที่คุณใช้ก่อนนอนเพื่อให้คุณหลับได้สบายในแต่ละวัน?
 
 
Life Coaching questions

 

    🚩 20 คำถามแบบโค้ช (Coaching Questions) ในประเด็นที่สำคัญกับชีวิต

   

    11. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความสัมพันธ์ในทีม 

            🚩 ถ้าให้คุณคิดวิธีใหม่ๆที่จะใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม วิธีใดคือวิธีที่คุณคิดว่า ควรลองแต่ยังไม่เคยได้ลองทำ?

 

    12. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การบริหารการเงิน

            🚩 คุณมีแผนหรือกลยุทธ์ใดในการบริหารการเงินเพื่ออนาคตที่มีความสุข?
 

    13. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพักผ่อนและสุขภาพ

            🚩 การนอนที่ดีที่สุดในรอบปีนี้ของคุณมีส่วนประกอบมาจากกิจกรรมอะไรบ้าง?
 

    14. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การมีส่วนร่วมในชุมชน

            🚩 หากมีปัญหาสักปัญหาที่คุณคิดว่าถ้าแก้ไขแล้วชุมชนนี้จะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นทั้งชุมชน
               คุณคิดว่าปัญหานั้นคืออะไร? และ คุณจะเป็นผู้จุดประกายการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวคุณอย่างไร?
 

    15. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การเรียนรู้และพัฒนาตน

            🚩 มีแนวทางหรือกิจกรรมใดที่คุณใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง?

 

    16. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การตัดสินใจในสถานการณ์ยากลำบาก

            🚩 คุณมีวิธีการในการจัดการความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย?
 

    17. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การตั้งแต่งเป้าหมายสั้น ๆ

            🚩 มีเป้าหมายที่คุณคิดว่าถ้าบรรลุได้ในวันนี้และจะทำให้คุณมีความสุขหรือสำเร็จมากขึ้น ทันทีคืออะไร?
 

    18. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : ความสัมพันธ์กับตัวเอง

           🚩 ถ้าวันนี้คุณคือคนรักของตัวเองคุณอยากจะพาตัวคุณไปทำอะไร?
 

    19. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การมองเห็นความสำเร็จ

           🚩 ช่วยเล่าภาพความสำเร็จของคุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหม?
 

    20. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความมุ่งมั่น

           🚩 มีวิธีใดที่คุณใช้ในการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในชีวิตประจำวัน?
 

การตั้งคำถามเหล่านี้คือการทดลองใช้คำถามแบบโค้ชชิ่งกับตัวเรา ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า Self coaching ซึ่งคำถามเปิดและมุ่งคำตอบในเชิงบวกนั้นจะเสริมสร้างพลัง หลักการ และวิธีการ ให้กับชีวิตของเราทุกคนอย่างแน่นอน

ทำไมคำถาม COACHING มีความสำคัญในที่ทำงาน

ในทุกขณะที่สถานการณ์ในที่ทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทของคำถามในกระบวนการ COACHING กลายเป็นสิ่งจำเป็น นอกเหนือจากเทคนิคการจัดการแบบดั้งเดิม การใช้คำถามในการสร้างวัฒนธรรมของการร่วมมือ การเติบโต และความสำเร็จที่ยั่งยืน คือเหตุผลที่คำถามในแบบ COACHING เป็นสิ่งที่ขาดหายไม่ได้ในสถานที่ทำงาน


วันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นสำคัญในการทำงานที่ คำถาม COACHING จะเข้ามามีส่วนช่วยคุณในการบริหารคนและบริหารงาน

1. การทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบ

คำถามโค้ชชิ่ง ทำให้พนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการปัญหาด้วยตัวเอง โดยใช้คำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคิดเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย และความท้าทาย การทำให้พนักงานมีอำนาจในการเลือกเส้นทางการจัดการปัญหาด้วยตนเองส่งผลให้เพิ่มความมั่นใจ ความเข้าใจลึกซึ้ง และการแก้ไขปัญหาโดย proactively ซึ่งเมื่อเกิดการเลือกแนวทางการจัดการปัญหาด้วยตนเองแล้วและทบทวนมาดีแล้ว พนักงานคนนั้นจะมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจ 100%

2. เพิ่มความต้องการพัฒนาตนเอง ผ่านมุมมองจากตนเอง โดยไม่ต้องให้ใครมาออกคำสั่ง

คำถาม COACHING ช่วยกระตุ้นความคิด ทำให้บุคคลได้รับความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ของตนเอง ซึ่งในบางครั้งพนักงานก็ลืมมองเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในตนเอง อาจจะด้วยภาระงานที่ต้องทำสิ่งตรงหน้าให้สำเร็จหรือระยะเวลาการทำงานที่นาน อาจจะทำให้เคยชินกับบรรยากาศ การถามคำถามแบบ COACHING จะเพิ่มความรู้สึกสงสัยใคร่รู้ในการพัฒนาตนเองซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทุกด้าน หากพนักงานมีความเชื่อว่า ฉันดีอยู่แล้ว การพัฒนาจะไม่มีวันเกิดขึ้นแต่หากพนักงานมีข้อสงสัยว่า มีอะไรอีกไหมในตัวฉัน ที่ฉันสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก เขาจะเริ่มค้นหาเส้นทางหรือวิธีการที่จะพัฒนาตนเองต่อไป

Coaching, โค้ช, Team Coaching

3. การจัดเป้าหมายที่สอดคล้อง

คำถามในกระบวนการโค้ชชิ่ง ช่วยให้เป้าหมายของบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมดของทีมและองค์กร ความสอดคล้องนี้ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมความสอดคล้องและความสำเร็จร่วมกัน

4. การสื่อสารที่ดีขึ้น

การใช้คำถามแบบ COACHING จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการฟังและได้รับความคุ้มครอง ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใสมากขึ้น

5. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องผ่านคำถามแบบโค้ชชิ่ง

โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องผ่านคำถามแบบCOACHING นวัตกรรมและศักยภาพในการทำงาน คือสิ่งที่องค์กรต้องการจากพนักงานทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วแต่บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งจุดเริ่มต้นแรกคือคำถาม และพื้นที่ในการตอบคำถามที่ปลอดภัยเพียงพอ ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วไม่ถูกทำให้อับอายหรือทำให้เสียความมั่นใจ หากหัวหน้ามีทักษะที่จะรู้ว่าจะถามคำถามอย่างไร เพื่อให้คำถามนั้นปลอดภัยที่จะตอบ จะทำให้พนักงานเองค่อยๆ เปิดใจ และค่อยๆ เริ่มหาสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอ จนเกิดเป็นความสนุกที่ได้หาสิ่งใหม่ๆ มาให้องค์กร ได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์กร ความรู้สึกนี้จะค่อยๆเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรที่มี นวัตกรรมและศักภาพสูงสุด โดยการเริ่มต้นด้วย คำถามแบบ COACHING และพื้นที่ ที่ปลอดภัยในการตอบ

COACH, โค้ช, โค้ชชิ่ง, ทีม, Team, Life Coach, Coaching

ไลฟ์โค้ช: เพื่อนร่วมเดินทางไปกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสำเร็จ

Coach, Coaching, Life Coaching, โค้ช, Jimi The Coach_Training

ทักษะไลฟ์โค้ชได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เหตุผลหลายประการทำให้คำถามดี ๆ กลายเป็นส่วนสำคัญในแรงบันดาลใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีสมดุล ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ในบทความนี้ เราจะสำรวจการบทบาทของไลฟ์โค้ชและทำไมการได้รับคำถามจากไลฟ์โค้ชถึงน่าสนใจ

คำถามเพื่อการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ไลฟ์โค้ชมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตั้งคำถามและการพูดคุยอย่างมีเป้าหมาย ช่วยให้การตั้งเป้าหมายของผู้รับการโค้ชที่ชัดเจนและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสม ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นการพัฒนาทางวิชาการ, สุขภาพ, หรืออื่น ๆ, ไลฟ์โค้ชจะมีคำถามที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าต้องการอะไรและวางแผนการดำเนินการ

การสนับสนุนในการพัฒนาส่วนตัว

ไลฟ์โค้ชไม่เพียงเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย แต่ยังเป็นที่สนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความสามารถส่วนตัว. โดยไม่ละเว้นที่จะสำรวจเพื่อเข้าใจในตัวตนของผู้รับการโค้ช เพื่อทำให้การโค้ชนั้นเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับตัวตน ความคิด ความเชื่อ ซึ่งเป็นต้นทาง ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั้งยืน

การสร้างแผนการทำงาน

ไลฟ์โค้ช Jimi the coach planning

ไลฟ์โค้ชช่วยในการสร้างแผนการทำงานที่ทันสมัยและทันที เพราะไลฟ์โค้ชชิ่งในแบบของ JIMI THE COACH มุ่งเน้นการคุยที่ปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต  ด้วยคำถามถึงภาพที่ดีที่สุด ผ่าน BE DO HAVE หรือ GROW Model รูปแบบในการพูดคุยเหล่านี้จะช่วยผู้รับการโค้ชในการตั้งเป้าหมายสั้น ๆ  และการกำหนดลำดับขั้นตอน ไลฟ์โค้ชจะมีส่วนช่วยให้คนสามารถดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง

การกระตุ้นแรงจูงใจ

คำถามของโค้ชจะมีบทบาทในการกระตุ้นแรงจูงใจ การให้การยืนยัน และ การช่วยให้คนเห็นภาพในอนาคตที่สว่างสดใส, คำถามจากโค้ชจะช่วยให้คนรู้สึกมั่นใจและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ

การตัดสินใจสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดี ไลฟ์โค้ชมีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถามเพื่อยืนยันกับตัวตนของผู้รับการโค้ช ให้การตัดสินใจนั้นเป็นมิตรกับเป้าหมายและค่านิยมของตนเอง วิธีการนี้ช่วยให้คนตัดสินใจอย่างมั่นใจและไม่กลัวการล้มเหลว

การสร้างสรรค์แนวทางชีวิต

ไลฟ์โค้ชในบางครั้งมีบทบาทในการช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้นึกหรือได้เห็นแนวทางที่หลากหลายในการใช้ชีวิตหรือการจัดการปัญหาต่างๆ ช่วยตั้งคำถามเพื่อสร้างแนวทางชีวิตที่สอดคล้องกับความฝันและค่านิยม ไลฟ์โค้ชช่วยให้คนเห็นภาพของชีวิตที่ต้องการและสร้างแผนที่ช่วยให้สามารถถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสุข

ไลฟ์โค้ช, Group coaching, Coaching, Consulting

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save