Services

       บริการหลักของ Jimi The Coach (JTC) มีเพียงบริการเดียวคือ “การสร้างและพัฒนาผู้นำให้แข็งแรงจากภายในผ่านทักษะ Life Coach” เนื่องด้วยเป้าหมายหลักอันยิ่งใหญ่ของ JTC คือการสร้างผู้นำขององค์กรชั้นนำให้มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และมุ่งสู่เป้าหมายนั้นด้วยการดำรงตนอย่างแข็งแรงจากภายใน มีพลัง สามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ โดยบรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กรอย่างสอดคล้องมีจริยธรรม และมีความสุข ด้วยเหตุนี้ JTC จึงมุ่งนำเสนอบริการ “การสร้างและพัฒนาผู้นำให้แข็งแรงจากภายใน” เป็นหลักเพียงประการเดียว หากแต่มีรูปแบบและเป้าประสงค์ในการพัฒนาที่หลากหลายภายใต้หลักการของ Life Coach โดยมีการออกแบบการบริการและเนื้อหาตามความต้องการขององค์กรและสถานการณ์ของผู้นำ

jimi the coach

ผลที่ได้รับ
         ผู้นำที่ได้รับบริการจากJimi The Coach จะสามารถ :
●       ดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย 
●       มีพลังในการลงมือทำเพื่อความสำเร็จ 
●       ตัดสินใจอย่างเฉียบคม บนพื้นฐานของจริยธรรม 
●       บริหารชีวิตและงานอย่างสมดุลและสอดคล้องในทุกด้าน 
●       เข้าใจและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น 
●       ใช้ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยนและสร้างสรรค์ 
●       มีความสุขได้ในแบบฉบับของตนเอง 

One-on-One Executive Coaching

       Jimi The Coach หรือ JTC เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้บุกเบิกตลาดการโค้ชผู้บริหารแบบรายบุคคล หรือ One-on-One Executive Coaching เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้สามารถพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จ ด้วยความอิ่มเอิบ ภาคภูมิใจ และได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่องค์กรต้องการ รวมทั้งเติมเต็มความต้องการและเป้าหมายส่วนตัวไปด้วยในขณะเดียวกัน ผู้บริหารจะรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวตน มีความเคารพและเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริง สามารถมองเห็นจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง พร้อมทั้งยอมรับและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในตัวตน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างแข็งแรง สร้างสรรค์ และมีจริยธรรม

       วิธีการ หลักการ และกระบวนการโค้ชของ JTC เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลอย่างยั่งยืน ด้วยทักษะ Life Coaching ที่ได้รับการพัฒนาและรังสรรค์ให้เหมาะกับผู้บริหารในองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง และได้รับการยอมรับและรับรองตามมาตรฐานสากล โดยวิธีการดังกล่าวได้ถูกร้อยเรียงจนสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกแง่มุมของบุคคลอย่างนุ่มนวล เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับการโค้ชสามารถเข้าใจแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจของตนเองอย่างแท้จริง พร้อมทั้งสามารถขจัดสิ่งที่สกัดกั้นหนทางแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต โดยไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาเพื่อให้ได้ผลงานขององค์กรเท่านั้น
       One-on-One Executive Coaching คือการใช้ทักษะการโค้ชเพื่อมุ่งสร้างและพัฒนาผู้นำขององค์กรให้แข็งแรงจากภายใน สู่เป้าหมายในการดำรงตนอย่างแข็งแรง มีพลัง สามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ โดยบรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กรอย่างสอดคล้อง มีจริยธรรม และมีความสุข
       One-on-One Executive Coaching หรือการโค้ชแบบส่วนบุคคลนี้ เป็นรูปแบบการโค้ชที่โค้ชใช้พูดคุยกับผู้รับการโค้ชหรือผู้นำขององค์กรอย่างมีจุดมุ่งหมายและในขอบเขตเวลาที่ชัดเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ โค้ชจะใช้เวลาประมาณครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ต่อครั้ง โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 4 ครั้ง ถึง 12 ครั้ง ใน 1 โปรแกรม เพื่อนำพาให้ผู้รับการโค้ชสามารถปลดล็อคข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของตนเองและกล้าลงมือทำในสิ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบและตั้งใจเอาไว้ ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวในด้านอื่นๆ

One-on-One Business Coaching

       “การโค้ช สามารถใช้ได้จริงกับธุรกิจทุกรูปแบบ”
       ทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจากหลากหลายรูปแบบธุรกิจของ Jimi The Coachมีความเชื่อว่าผู้บริหารของแต่ละองค์กรนั้น มีความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรทางด้านการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรนั้นๆ เป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็นผู้ก่อตั้ง ริเริ่ม พัฒนา และจัดการบริหารธุรกิจนั้นๆ มาตั้งแต่ต้น แต่ในบางครั้งอาจตกอยู่ในภาวะแวดล้อมจากข้อจำกัดทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้ความสามารถและศักยภาพทางความคิดที่ดีที่สุดออกมาเป็นทางเลือก เพื่อใช้ในการจัดการกับธุรกิจนั้นๆ ได้

       One-on-One Business Coachingหรือการโค้ชสำหรับแบบส่วนบุคคลเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ จึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับองค์กรและผู้บริหารที่ต้องการปลดล็อคข้อจำกัดทางความคิด เพื่อหาทางออกให้กับภาคธุรกิจ ด้วยทักษะ Life Coaching ที่สามารถดึงข้อมูลและทรัพยากรทางความคิดจากผู้บริหารออกมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการและบริหารธุรกิจของแต่ละองค์กรให้ได้มากที่สุด และพาทีมงาน ตลอดจนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ
       รูปแบบบริการ One-on-One Business Coaching นี้ จึงเป็นรูปแบบการใช้ทักษะการโค้ชเพื่อมุ่งสร้างแรงผลักเคลื่อนให้ผู้บริหารขององค์กรหันกลับมาทบทวนทรัพยากรที่มีอยู่ข้างในตัวตน เพื่อเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจจากทั้งสภาวะแวดล้อมจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภาพรวมของตลาด สินค้าและบริการ คู่แข่ง ตลอดจน แนวโน้มและทิศทางที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ และผลักดันให้ผู้บริหารของแต่ละองค์กร เกิดแนวคิด ทางเลือก และวิธีการที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป ด้วยพลัง ความกล้า และความมั่นใจที่มาจากผู้บริหารเหล่านั้นอย่างแท้จริง
       One-on-One Business Coaching หรือการโค้ชแบบส่วนบุคคลเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจนี้ เป็นรูปแบบการโค้ชที่โค้ชใช้พูดคุยกับผู้รับการโค้ชหรือผู้นำขององค์กรอย่างมีจุดมุ่งหมายและในขอบเขตเวลาที่ชัดเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ โค้ชจะใช้เวลาประมาณครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ต่อครั้ง โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 4 ครั้ง ถึง 12 ครั้ง ใน 1 โปรแกรม เพื่อนำพาให้ผู้รับการโค้ชสามารถปลดล็อคข้อจำกัดทางด้านความคิดในการบริหารและจัดการทางธุรกิจ และกล้าลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดความสำเร็จทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Group Coaching For Team Performance

       “ถึงเป้าหมายได้เร็วและเหนือชั้นกว่า เพราะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์”
       ความท้าทายของผู้บริหารอย่างหนึ่ง คือการนำพาทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและได้ผลของงานที่บรรลุตามเป้าหมายหรือเกินกว่าตามความคาดหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความคาดหวังและความเข้าใจของทีมงานที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งแน่นอน ย่อมเป็นหน้าที่และความสามารถของผู้บริหาร ที่เป็นผู้นำของทีมดังกล่าวที่ต้องจัดการกับปัญหานี้ให้ได้ หากจะก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายดังกล่าวนี้ด้วยตัวของผู้บริหารเอง ก็อาจเป็นวิธีเดิมและวิธีเดียวที่ทุกองค์กรก็ทำกัน คือปล่อยให้เป็นภาระและหน้าที่ของผู้บริหารทีมนั้น ๆ แต่มีกี่องค์กรที่ผู้บริหารถูกสร้างมาเพื่อการนี้ และมีกี่องค์กรที่มีผู้บริหารที่เชี่ยวชาญทั้งการสร้างทีมและสร้างผลงานที่เป็นเลิศไปพร้อม ๆ กัน

       Jimi The Coach ได้สร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในเรื่องนี้ด้วยการทำ Group Coaching For Team Performance หรือการโค้ชเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทั้งทีมงานมีวิธีคิดและมุมมองร่วมกันบนพื้นฐานของหลักการใช้ชีวิต การตัดสินใจ และการดำรงตนที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสง่างาม และอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมอันดีงาม โดยมีเป้าหมายของทีมเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างชัดเจน
       การทำ Group CoachingFor Team Performance นี้จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในการสื่อสารของผู้นำในองค์กรและหัวหน้าทีม โดยจะช่วยหล่อหลอมประสานจุดต่างของสมาชิกในทีม ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม และแนวความคิด ให้เป็นพลังหนึ่งเดียว โดยแต่ละคนยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่จะสามารถเดินทางร่วมกันได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจ เคารพ สนับสนุน และยอมรับซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของทีมและขององค์กรร่วมกัน
       ในการให้บริการนี้ ทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญของ Jimi The Coach จะออกแบบการโค้ชแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงตามประเด็นและความคาดหวังของแต่ละทีมหรือแต่ละองค์กร โดยทำงานร่วมกันกับผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้ได้ผลสูงสุดและตรงตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

Develop Coaching Skills for Leaders

       “การนำ” กับ “การลงมือทำ”   ใช้หลักคิดและทักษะที่ต่างกัน
       “การโค้ชเพื่อให้ได้งาน” กับ “การโค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” ก็ใช้หลักคิดและทักษะที่ต่างกันเช่นกัน
       องค์กรที่สามารถเติบโด ขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน คือองค์กรที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดและทักษะไปสู่ทีมงานในวงกว้างได้อย่างทันท่วงทีและด้วยกระบวนการที่สร้างสรรค์ ซึ่งการถ่ายทอดแนวคิดและทักษะ รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้ทีมงานแต่ละคนสามารถต่อยอดและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรนั้นสามารรถทำได้หลายวิธี “การโค้ช” เป็นวิธีหนึ่งที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าว และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ แต่ความท้าทายอยู่ที่ทักษะในการโค้ชของผู้นำ ผู้บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้างานทุกระดับ ที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ และเชี่ยวชาญให้กับบุคคลรุ่นต่อๆ ไป โดยให้เขาเหล่านั้นเปิดใจ เต็มใจรับการถ่ายทอดและสามารถต่อยอดผนวกเข้ากับศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวตนของพวกเขาทุกคนอย่างมีพลัง ทั้งยังต้องก้าวข้ามความกลัวและความไม่คุ้นเคยของตนเองในการเป็นโค้ชอีกด้วย

       Jimi The Coach มีความเชื่อและศรัทธาในแนวทาง “การโค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” อย่างจริงจัง จึงเป็นผู้บุกเบิกวิธีการนี้ในประเทศไทย ด้วยความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากรที่จะถ่ายทอดแนวคิด และทักษะการโค้ชที่ได้ผลสูงสุดนี้ให้กับผู้นำทุกระดับในองค์กร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดแนวความคิดและทักษะที่ดีที่ทุกองค์กรมีอยู่ เป็นองค์ความรู้ไปสู่บุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก โดยไม่ใช้วิธีการสอนด้วยการบอกกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นทักษะที่ทำให้ผู้รับการโค้ชยินดีและเต็มใจที่จะพัฒนาตนเองให้เติบโตและต่อยอดไปได้อีกอย่างไม่มีขีดจำกัด และไม่จำกัดอยู่เพียงการโค้ชเรื่องงานเท่านั้น
       หลักสูตรการโค้ชของ Jimi The Coach ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation หรือ ICF ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่กำหนดและดูแลมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพโค้ชและหลักสูตรสอนการโค้ช ว่าได้มาตรฐานระดับนานาชาติทุกประการ

Develop Leader Mindset

       การสร้างและปรับปัจจัยตั้งต้นทางความคิดของผู้บริหาร เป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จขององค์กรและบุคคลอีกประการหนึ่งที่ Jimi The Coach ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาผู้บริหารอย่างแท้จริง “Mindset” เป็นที่ตั้งต้นของทุกอย่างในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงาน
       Jimi The Coach มีความเชื่อมั่น และความศรัทธาที่ต้องการเห็นองค์กรธุรกิจ สังคม และบุคคลของชาติ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สมบูรณ์ อิ่มเอิบและเติมเต็มด้วยความมั่นคงแข็งแรง ทั้งในระดับแต่ละบุคคลและในการอยู่ร่วมกันเป็นองค์รวม
       

       “Mindset” ที่อยู่ในหลักสูตรการพัฒนานี้เป็นหลักการสากลที่สามารถใช้ได้ในทุกที่ ทุกสถานการณ์ และเหมาะสมกับทุกคนในทุกอาชีพ เป็นหลักการที่ได้รับการพิสูจน์และมีตัวอย่างความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก ที่น่าสนใจคือ ไม่ใช่ทุกองค์กรจะให้ความสำคัญและให้ความสนใจในหลักการแห่งความสุขและความสำเร็จนี้ Jimi The Coach จึงนำมาออกแบบและผสมผสานให้สามารถนำมาเรียนรู้และปฏิบัติได้ในองค์กร โดยมีองค์ความรู้ครอบคลุมถึง :
       ●  การรู้จักและเข้าใจตัวตนอย่างแท้จริง
       ●  การดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวตนออกมาใช้
       ●  การตัดสินใจตอบสนองต่อสถานการณ์ทั้งใหญ่และเล็ก อย่างมั่นคงและมั่นใจ โดยไม่ต้องพึ่งพากฎเกณฑ์ภายนอก
       ●  การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มีพลังและสร้างความหมายให้กับชีวิต
       ●  การเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง เพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และสามารถประสานความต่างได้อย่างเปิดใจ
       ●  การดูแลตนเองให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จด้วยจิตใจและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างนอบน้อมและถ่อมตน
     ที่สำคัญที่สุด หลักสูตร Develop Leader Mindset จะเป็นการบ่มเพาะและสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่แข็งแรง ซึ่งเป็นฐานที่หนักแน่นและมั่นคงของผู้นำก่อนทักษะและความรู้ใดๆ โดยมีเครื่องมือในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

    วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save