Vision

       เห็นผู้นำขององค์กรที่มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดำรงตนเอย่างแข็งแรง และนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จนั้น โดยบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายองค์กรอย่างสอดคล้อง และมีจริยธรรม

Mission

       เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเรา เพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นคือ

  • เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้นำระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เป็นทางเลือกแรกในการพัฒนาผู้นำด้วยกระบวนการ Life Coach ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มองค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมในวงกว้าง
   • มีทีมงานทรงคุณภาพ ที่มีความแข็งแรง และเป็นนายชีวิตของตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การบริการจากใจ
  • เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจ และใช้ทักษะ Life Coach ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ที่ลูกค้าต้องการ
  • เป็นองค์กรธุรกิจที่แข็งแรง มั่งคั่ง และเจริญเติบโดอย่างยั่งยืน
     - เพื่อพัฒนาผู้นำที่แข็งแรงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
     - เพื่อดึงดูดทีมงานที่มีคุณภาพ
     - เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และทีมงาน
     - เพื่อให้มีอิสระในการกำหนดทางเลือกของธุรกิจที่นำเราไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
  • เรายึดมั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพโค้ช และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริม สังคมอย่างต่อเนื่อง

Values

       "อิ่มเอมกับชีวิต ลิขิตโชคชะตา สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ชื่นชมความแตกต่าง ทำอย่างมืออาชีพ"

   1. Fulfillment : เรามีความอิ่มเอมกับชีวิตของเราเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้สัมผัสเราเกิดความอิ่มเอมเช่นเดียวกัน

Abundant : เราเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เราพร้อมเป็นผู้รับ คือเข้าใจการทำธุรกิจที่สร้างกำไร ในขณะเดียวกัน เราปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงที่ให้ผลลัพธ์กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

Wealth : เรามีความมั่นคง เราคิด และลงมือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และค้นหาศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเราอยู่ตลอดเวลา

Success & Outcome Focused : เรามุ่งเน้นความสำเร็จ และผลลัพธ์จากการทำทุกสิ่ง ความสำเร็จของเราต้องมีความยั่งยืน (Sustainable) ทำซ้ำได้ (Replicable) และเกิดผลลัพธ์ตามต้องการ (Deliver Results)


   2. At Cause : เราเป็นผู้กำหนดและเลือกสิ่งที่สนองตอบวิสัยทัศน์และภารกิจสู่ความสำเร็จของเรา

Certainty : เรามีความมั่นใจ แน่นอน และมั่นคงในตัวเอง เราเป็นผู้ที่มีความแข็งแรง ที่เชื่อและยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ

Embrace Uncertainty : เราเปิดรับความไม่แน่นอนด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง และด้วยความเข้าใจถึงการเรียนรู้ และการเติบโตเมื่อเราได้ทำในสิ่งใหม่ๆ

Curiosity : เรามีความสนใจใคร่รู้ในงานและคน เราให้คุณค่ากับการค้นหา เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง
Take Action : เราเข้าใจถึงพลังของการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ เราแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติที่วัดได้ เป็นจริงได้ และเกิดผลเสมอ เรามีความสนใจใคร่รู้ในงานและคน เราให้คุณค่ากับการค้นหา เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง
Flexibility : เรามีความยืดหยุ่นของพฤติกรรม เราเข้าใจว่าการปรับวิธีการให้สอดคล้องกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ คือหนทางสู่ความสำเร็จ
Humble : เรามีความถ่อมใจ เราให้ความสำคัญกับผู้อื่นเท่าๆ กับความสำคัญของตัวเราเอง เราขอบคุณในความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เราอยู่เสมอ
Walk The Talk : เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูด เรายึดมั่นในการเป็นแบบอย่างในสิ่งที่เราเผยแพร่กับผู้อื่น
Resilience : เรายืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ เราเข้าใจในความผิดพลาด และพร้อมที่จะลุกชึ้นเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย เรามีพลังได้ด้วยตัวเอง


   3. Pay It Forward: เราส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นอย่างไม่หยุดยั้ง

Serve Others : เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของผู้ที่เราทำงานด้วย เราจึงละวางอัตตา และตัวตน และทำงานด้วยความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจและตั้งใจ

Embrace Community : เราให้ความสำคัญกับการมอบสิ่งที่มีคุณค่ากลับสู่สังคม


   4. Value The Differences : เราเห็นความดีงามภายในตัวคนแต่ละคน

เราจึงให้คุณค่าและเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล เราเชื่อในการใช้ความแตกต่างของแต่ละคนในการร่วมกันสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้
Resourceful Connection : เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

Teamwork / Team Spirit : เราเข้าใจ ยอมรับ เคารพ และชื่นชมในบทบาทของคนทุกคนในทีม เราเชื่อว่าทุกบทบาทคือส่วนที่สร้างผลลัพธ์ด้วยกัน เราให้ความสำคัญกับผลงานของทีมมากกว่าผลงานของตัวเอง
Work From Heart Space : เราทำงานด้วยหัวใจ เราสัมผัส และเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น เราให้คุณค่ากับตัวตนของเขา เราให้ความเข้าใจ และอยู่ที่นั่นเพื่อเขา (Be There) เสมอ

   5. Professional : เรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เราเข้าใจในวิชาชีพของเราอย่างลึกซึ้ง

เราส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
Expertise : เรารู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่เราทำ

Quality : เรายึดมั่นในคุณภาพของทุกสิ่งที่ส่งมอบถึงมือลูกค้า
Lifelong Learning : เราเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุดเรายึดมั่นในคุณภาพของทุกสิ่งที่ส่งมอบถึงมือลูกค้า
Discipline : เราเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุดเราเคารพกฎกติกาในการทำงานทั้งขององค์กรของเราและของลูกค้า และปฏิบัติในสิ่งที่เรากำหนดไว้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น
Focus : เรามีความชัดเจนในสิ่งที่ทำเสมอ และเราทุ่มเทความสามารถ และความพยายามเพื่อสิ่งนั้นจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
Sincerity :
เราใช้ความจริงใจในการทำงาน เราเลือกบอกความจริงเสมอเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรและลูกค้าขององค์กรนั้น
Respect Others :
เราเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของคนทุกคน เรารับฟังความคิดของคนอื่นด้วยใจที่เปิดกว้างและความเข้าใจเสมอ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

    วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save