การโค้ช : ความสำคัญของการโค้ช
ในการสร้างความร่วมมือและความรักในองค์กร

Coaching -The importance in building collaboration and love in organization

การโค้ช ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความร่วมมือในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะการเข้าใจผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน เกิดความเข้าใจและเห็นใจ สื่อสารและการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความรักในองค์กรได้ในที่สุด

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่องค์กรจำนวนมากต้องการ คือ การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร ทั้งนี้เพราะหากพนักงานมีความสามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันอย่างแท้จริง ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรโดยรวม

Coaching Business Team

อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรนั้นมิใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม และความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทได้ง่าย ดังนั้น การโค้ชจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความร่วมมือและความรักในองค์กร

บทบาทของการโค้ชในการสร้างความร่วมมือและความรักในองค์กร

 1. การโค้ช ช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโค้ชช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการรับฟัง การตั้งคำถาม และการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งภายในทีม             
 2. การโค้ชช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายร่วมกันผ่านกระบวนการโค้ช พนักงานจะได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทและเป้าหมายร่วมกันขององค์กร รวมถึงสามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การโค้ชช่วยในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การโค้ชมุ่งเน้นที่การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้พนักงานได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การประนีประนอม และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. การโค้ชช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจและการให้อภัย ในกระบวนการโค้ช โค้ชจะสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ตัดสิน ทำให้พนักงานกล้าที่จะเปิดเผยและแบ่งปันประสบการณ์ ยอมรับข้อผิดพลาด และเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
 5. เสริมสร้างการมุ่งเน้นถึงคุณค่าและเป้าหมายร่วม การโค้ชสามารถช่วยให้พนักงานมองเห็นคุณค่าและเป้าหมายของตนที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และนำมาซึ่งความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นร่วมกัน มากกว่าการแบ่งข้างแบ่งฝ่าย แผนกฉัน แผนกเธอ
Coach-Listening-Business

สรุป

หากองค์กรใดสามารถสร้างบรรยากาศของการยอมรับฟัง การให้อภัย และการมองเห็นคุณค่าร่วม ซึ่งเป็นสิ่งที่การโค้ชช่วยส่งเสริมได้ ย่อมนำมาซึ่งความร่วมมือและความรักระหว่างพนักงานภายในองค์กรนั้นอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ตามมา คือประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้นตามมา

 

การโค้ชจึงนับเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความร่วมมือ ความเคารพนับถือ และความรักระหว่างพนักงาน เมื่อพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน องค์กรย่อมก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง

การฟัง: ประตูสู่ความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดี

Listening Key to Success

บทความนี้ จะพาคุณสู่โลกแห่งการฟัง เผยให้เห็นประโยชน์ของการ “ฟังอย่างตั้งใจ”

จากเด็กน้อยสู่ผู้ใหญ่: วิวัฒนาการของการฟัง

ในวัยเด็ก เราเรียนรู้ผ่านการฟัง ฟังเสียงพ่อแม่ ครู อาจารย์ ฟังเสียงเพลง ฟังนิทาน

เมื่อเติบโต ประสบการณ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ กลายเป็นกำแพงขวางกั้นการฟัง

 

รู้แล้ว: กับดักที่ปิดกั้นโอกาส

“รู้แล้ว” วลีที่ฟังดูมั่นใจ แต่แท้จริงคืออุปสรรคต่อการพัฒนา

การคิดว่า “รู้แล้ว” ทำให้เราปิดกั้นตัวเอง ไม่รับฟังความคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์จากผู้อื่น

ฟังให้ได้ยิน: กุญแจไขประตูแห่งความเข้าใจ

การฟังอย่างตั้งใจ ไม่ได้หมายถึงแค่การได้ยินเสียง แต่หมายถึงการรับรู้ความตั้งใจ ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พูด

 • ฟังพ่อแม่: สัมผัสความห่วงใย 

ลองฟังพ่อแม่ ฟังเสียงที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และประสบการณ์ชีวิต

 

 • ฟังเจ้านาย: เรียนรู้จากบทเรียน

การฟังเจ้านาย ไม่ได้หมายถึงการเชื่อฟังอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่หมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ บทเรียน และมุมมองของผู้ผ่านโลกมา

“ฟัง” เพื่อช่วยให้เราไม่ต้องเริ่มต้นจาก “ศูนย์”

 

 • ฟังเพื่อนร่วมงาน: เสริมสร้างความสัมพันธ์

การฟังเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็น ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดี

Coach-Listening-Business

ฟังอย่างมีสติ: สองแง่มุมสำคัญ

 1. ฟังอย่างตั้งใจ: จดจ่อกับคำพูด ภาษากาย และน้ำเสียงของผู้พูด
 2. ฟังอย่างเข้าใจ: วิเคราะห์ความหมาย แรงจูงใจ และอารมณ์เบื้องหลังคำพูด

ฝึกฟัง: ก้าวแรกสู่การพัฒนา

การฟัง ทักษะที่ฝึกฝนได้ เริ่มต้นง่ายๆ

ฝึกฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่ต้องขัดจังหวะ

ถามคำถามเพื่อแสดงความสนใจ

สะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใน แม้เขาจะไม่ได้พูด โดยดูจากภาษากาย สีหน้า แววตา ท่าทาง น้ำเสียง

สรุปใจความสำคัญเพื่อยืนยันความเข้าใจ

แสดงออกถึงความเข้าใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่ตัดสิน

ฝึกฟังอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาตนเอง

การฟัง: ของขวัญล้ำค่าก่อนตาย

การฟัง ประตูสู่ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และความสำเร็จ

ฝึกฟังตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

Coaching for Executive

ในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการจูงใจทีมงาน เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Coaching Team Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านการจัดการ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการจัดสรรทรัพยากร ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

Coaching and Managing
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านส่วนบุคคล เช่น ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการจัดการความเครียด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Coaching for Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

การโค้ชผู้บริหารสามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

Coaching Management

JIMI THE COACH เป็นผู้ให้บริการโค้ชผู้บริหารและโค้ช LIFE COACH ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการโค้ชผู้บริหารโดยใช้แนวทาง การตั้งคำถามแบบ COACHING ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

สรุป

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้บริหารมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้บริหารในทุกองค์กร

เริ่มต้นตั้งเป้าหมายปีใหม่ด้วยการทำ Self-Coaching

การตั้งเป้าหมายด้วย Self Coaching

Jimi The Coach Group ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในปีใหม่ 2024 นี้ ในการเริ่มต้นตั้งเป้าหมายปีใหม่ เราทราบดีว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดของชีวิต การทำ Self-coaching เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างและบำรุงจิตใจให้กับตนเอง 

นี่คือบทความที่เน้นการใช้ Self-coaching เพื่อตั้งเป้าหมายใหม่ในปีใหม่ ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วย Self-coaching คุณสามารถเริ่มด้วยคำถามแนว Coaching กับตนเองเช่น

• ปีใหม่นี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมากที่สุด หากเลือกได้ 1 ข้อ

คำถาม  Coaching ในแนวทางนี้จะเป็นการให้คุณได้ทบทวนสิ่งที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในชีวิตของคุณซึ่งคำถามแนว Coaching เป็นคำถามที่มีรายละเอียดและลึกซึ้งกว่าคำถามทั่วๆไป จึงทำให้คำตอบที่ได้นั้น ชัดเจนและเริ่มต้นด้วยการระบุว่าสิ่งนั้นหมายถึงอะไร และเพราะอะไรถึงสำคัญสำหรับคุณ 

Jimi The Coach จึงให้ความสำคัญกับลักษณะคำถามแนวลงลึก ลงรายละเอียดแบบนี้เป็นอย่างมาก เพราะยิ่งคำถามละเอียด ก็จะยิ่งนำมาซึ่งคำตอบที่ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นกัน

Self-Coaching New year resolution

ความต่างระหว่างคำถามละเอียด และไม่ละเอียด เช่น

• ปีนี้อยากเปลี่ยนอะไร

    กับ

• ปีนี้จะมีหนึ่งสิ่งที่ต้องเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตตลอดทั้งปีนี้ดีขึ้น คุณจะเลือกเปลี่ยนอะไร

การคุณได้ลองตอบสองคำถามนี้ในใจ คุณจะทราบได้อย่างแน่นอนว่า คำตอบในความคิดของคุณนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง

หลังจากนั้นเราจะใช้คำถามแนว Coaching ไปต่อกับเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จ เช่น ในการใช้คำถามที่ช่วยให้การกำหนดเป้าหมายเป็นไปได้และมีความเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถติดตามและวัดผลได้อย่างชัดเจน เป็นคำถามที่สามารถทำได้และเข้าถึงได้ง่ายๆ และจำเป็นต้องระบุระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเป้าหมาย

การเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ บ่อยครั้งที่ Jimi the coach ให้ผู้รับการโค้ช ลองกำหนดสิ่งที่ทำได้ง่ายและต่อเนื่องเหมือนแค่เพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมในชีวิตที่ใช้พลังงานเพียง 1% เท่านั้น

ในการ Coaching คุณต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะทำงานกับตนเอง แต่การทำงานนั้นต้องประกอบด้วย เป้าหมาย ความหมาย และ ความสุขที่อิ่มเต็ม ด้วย เพราะการการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะด้านในก็ตามเป็นเรื่องระยะยาวที่เราอยากทำให้ได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและผลลัพธ์นั้นจะอยู่กับเราตลอดไป

Successful Leader

Jimi the Coach ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ถึงแม้อาจเคยละเลยเป้าหมายบ้าง แต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุด ส่วนที่สำคัญที่สุดของการ Coaching คือภาพในระยะยาวของชีวิต ถึงแม้เราจะเคยล้ม แต่ขอให้ปีใหม่นี้ทุกท่านลุกขึ้นใหม่และใช้ชีวิตอย่างสง่างามและเป็นสุขตามที่ตั้งใจไว้  บริษัท Jimi The Coach ขออยู่เคียงข้างท่านในทุกช่วงเวลา และขอร่วมสนับสนุนทั้งกายและใจของทุกท่านตลอดไป

” ขอให้มีความสุขในปีใหม่ 2024 นี้ จากพวกเรา กลุ่มบริษัท Jimi The Coach Group”

คำถามของโค้ช กับการสะท้อนและพัฒนาชีวิต

Coaching questions for reflection and life development

การใช้คำถามในกระบวนการโค้ชเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อน กระตุ้นความคิด และนำทางในการพัฒนาชีวิตด้วยคำถามที่ถูกต้องการโค้ชสามารถช่วยคนให้เข้าใจตนเองมากขึ้น ตั้งเป้าหมาย และปรับทิศทางการดำเนินชีวิต

 

ในวันนี้ JIMI THE COACH จึงทดลองนำ 20 หัวข้อประเด็นที่สำคัญในชีวิต กับ 20 คำถามในแบบโค้ชชิ่ง ให้เราได้ลองมาตั้งคำถามและทดลองตอบกับตัวเองดู หากว่าพร้อมแล้ว เตรียมกระดาษกับปากกาได้เลย

 

    🚩 20 คำถามแบบโค้ช (Coaching Questions) ในประเด็นที่สำคัญกับชีวิต

 

    1. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

            🚩 คุณคิดว่าความสุขที่แท้จริงมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?

 

    2. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : เป้าหมายและฝัน

            🚩 มีเป้าหมายหรือความฝันใดที่คุณอยากทำในชีวิตนี้?
 

    3. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : ความสัมพันธ์

            🚩 คุณต้องการให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของคุณต่อไปหลังจากนี้มีระยะห่างมาแค่ไหน?
 

    4. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพัฒนาตนเอง

            🚩 มีทักษะหรือความสามารถใดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการพัฒนาให้ได้ในปีนี้?
 

    5. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การจัดการเวลา

            🚩 ถ้าให้คะแนนการจัดเวลาในชีวิตเต็ม 10 ตอนนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่?

               และถ้าจะทำให้เต็ม 10 คุณต้องเพิ่มอะไรในตัวคุณเอง?

 

    6. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การทำงานและความสำเร็จ

            🚩 คุณรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงความสำเร็จทางอาชีพ?
 

    7. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างสรรค์แผนชีวิต

            🚩 ภาพที่ดีที่สุดในวัย 50 ของคุณเป็นอย่างไร?
 

    8. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความสมดุล

            🚩 คุณมีวิธีใดในการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน?
 

    9. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพบความหมายในชีวิต

            🚩 หากว่าทุกงานในโลกได้เงินเดือนเท่ากันคุณจะเลือกอาชีพอะไรที่ตอบคุณค่าในตัวคุณมากที่สุด?
 

    10. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การจัดการความเครียด

            🚩 มีเทคนิคหรือกิจกรรมใดที่คุณใช้ก่อนนอนเพื่อให้คุณหลับได้สบายในแต่ละวัน?
 
 
Life Coaching questions

 

    🚩 20 คำถามแบบโค้ช (Coaching Questions) ในประเด็นที่สำคัญกับชีวิต

   

    11. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความสัมพันธ์ในทีม 

            🚩 ถ้าให้คุณคิดวิธีใหม่ๆที่จะใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม วิธีใดคือวิธีที่คุณคิดว่า ควรลองแต่ยังไม่เคยได้ลองทำ?

 

    12. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การบริหารการเงิน

            🚩 คุณมีแผนหรือกลยุทธ์ใดในการบริหารการเงินเพื่ออนาคตที่มีความสุข?
 

    13. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพักผ่อนและสุขภาพ

            🚩 การนอนที่ดีที่สุดในรอบปีนี้ของคุณมีส่วนประกอบมาจากกิจกรรมอะไรบ้าง?
 

    14. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การมีส่วนร่วมในชุมชน

            🚩 หากมีปัญหาสักปัญหาที่คุณคิดว่าถ้าแก้ไขแล้วชุมชนนี้จะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นทั้งชุมชน
               คุณคิดว่าปัญหานั้นคืออะไร? และ คุณจะเป็นผู้จุดประกายการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวคุณอย่างไร?
 

    15. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การเรียนรู้และพัฒนาตน

            🚩 มีแนวทางหรือกิจกรรมใดที่คุณใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง?

 

    16. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การตัดสินใจในสถานการณ์ยากลำบาก

            🚩 คุณมีวิธีการในการจัดการความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย?
 

    17. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การตั้งแต่งเป้าหมายสั้น ๆ

            🚩 มีเป้าหมายที่คุณคิดว่าถ้าบรรลุได้ในวันนี้และจะทำให้คุณมีความสุขหรือสำเร็จมากขึ้น ทันทีคืออะไร?
 

    18. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : ความสัมพันธ์กับตัวเอง

           🚩 ถ้าวันนี้คุณคือคนรักของตัวเองคุณอยากจะพาตัวคุณไปทำอะไร?
 

    19. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การมองเห็นความสำเร็จ

           🚩 ช่วยเล่าภาพความสำเร็จของคุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหม?
 

    20. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความมุ่งมั่น

           🚩 มีวิธีใดที่คุณใช้ในการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในชีวิตประจำวัน?
 

การตั้งคำถามเหล่านี้คือการทดลองใช้คำถามแบบโค้ชชิ่งกับตัวเรา ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า Self coaching ซึ่งคำถามเปิดและมุ่งคำตอบในเชิงบวกนั้นจะเสริมสร้างพลัง หลักการ และวิธีการ ให้กับชีวิตของเราทุกคนอย่างแน่นอน

ทำไมคำถาม COACHING มีความสำคัญในที่ทำงาน

ในทุกขณะที่สถานการณ์ในที่ทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทของคำถามในกระบวนการ COACHING กลายเป็นสิ่งจำเป็น นอกเหนือจากเทคนิคการจัดการแบบดั้งเดิม การใช้คำถามในการสร้างวัฒนธรรมของการร่วมมือ การเติบโต และความสำเร็จที่ยั่งยืน คือเหตุผลที่คำถามในแบบ COACHING เป็นสิ่งที่ขาดหายไม่ได้ในสถานที่ทำงาน


วันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นสำคัญในการทำงานที่ คำถาม COACHING จะเข้ามามีส่วนช่วยคุณในการบริหารคนและบริหารงาน

1. การทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบ

คำถามโค้ชชิ่ง ทำให้พนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการปัญหาด้วยตัวเอง โดยใช้คำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคิดเกี่ยวกับงาน เป้าหมาย และความท้าทาย การทำให้พนักงานมีอำนาจในการเลือกเส้นทางการจัดการปัญหาด้วยตนเองส่งผลให้เพิ่มความมั่นใจ ความเข้าใจลึกซึ้ง และการแก้ไขปัญหาโดย proactively ซึ่งเมื่อเกิดการเลือกแนวทางการจัดการปัญหาด้วยตนเองแล้วและทบทวนมาดีแล้ว พนักงานคนนั้นจะมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจ 100%

2. เพิ่มความต้องการพัฒนาตนเอง ผ่านมุมมองจากตนเอง โดยไม่ต้องให้ใครมาออกคำสั่ง

คำถาม COACHING ช่วยกระตุ้นความคิด ทำให้บุคคลได้รับความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ของตนเอง ซึ่งในบางครั้งพนักงานก็ลืมมองเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในตนเอง อาจจะด้วยภาระงานที่ต้องทำสิ่งตรงหน้าให้สำเร็จหรือระยะเวลาการทำงานที่นาน อาจจะทำให้เคยชินกับบรรยากาศ การถามคำถามแบบ COACHING จะเพิ่มความรู้สึกสงสัยใคร่รู้ในการพัฒนาตนเองซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทุกด้าน หากพนักงานมีความเชื่อว่า ฉันดีอยู่แล้ว การพัฒนาจะไม่มีวันเกิดขึ้นแต่หากพนักงานมีข้อสงสัยว่า มีอะไรอีกไหมในตัวฉัน ที่ฉันสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก เขาจะเริ่มค้นหาเส้นทางหรือวิธีการที่จะพัฒนาตนเองต่อไป

Coaching, โค้ช, Team Coaching

3. การจัดเป้าหมายที่สอดคล้อง

คำถามในกระบวนการโค้ชชิ่ง ช่วยให้เป้าหมายของบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมดของทีมและองค์กร ความสอดคล้องนี้ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมความสอดคล้องและความสำเร็จร่วมกัน

4. การสื่อสารที่ดีขึ้น

การใช้คำถามแบบ COACHING จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการฟังและได้รับความคุ้มครอง ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใสมากขึ้น

5. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องผ่านคำถามแบบโค้ชชิ่ง

โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องผ่านคำถามแบบCOACHING นวัตกรรมและศักยภาพในการทำงาน คือสิ่งที่องค์กรต้องการจากพนักงานทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วแต่บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งจุดเริ่มต้นแรกคือคำถาม และพื้นที่ในการตอบคำถามที่ปลอดภัยเพียงพอ ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วไม่ถูกทำให้อับอายหรือทำให้เสียความมั่นใจ หากหัวหน้ามีทักษะที่จะรู้ว่าจะถามคำถามอย่างไร เพื่อให้คำถามนั้นปลอดภัยที่จะตอบ จะทำให้พนักงานเองค่อยๆ เปิดใจ และค่อยๆ เริ่มหาสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอ จนเกิดเป็นความสนุกที่ได้หาสิ่งใหม่ๆ มาให้องค์กร ได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์กร ความรู้สึกนี้จะค่อยๆเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรที่มี นวัตกรรมและศักภาพสูงสุด โดยการเริ่มต้นด้วย คำถามแบบ COACHING และพื้นที่ ที่ปลอดภัยในการตอบ

COACH, โค้ช, โค้ชชิ่ง, ทีม, Team, Life Coach, Coaching

ไลฟ์โค้ช: เพื่อนร่วมเดินทางไปกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสำเร็จ

Coach, Coaching, Life Coaching, โค้ช, Jimi The Coach_Training

ทักษะไลฟ์โค้ชได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เหตุผลหลายประการทำให้คำถามดี ๆ กลายเป็นส่วนสำคัญในแรงบันดาลใจเพื่อสร้างชีวิตที่มีสมดุล ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ในบทความนี้ เราจะสำรวจการบทบาทของไลฟ์โค้ชและทำไมการได้รับคำถามจากไลฟ์โค้ชถึงน่าสนใจ

คำถามเพื่อการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ไลฟ์โค้ชมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตั้งคำถามและการพูดคุยอย่างมีเป้าหมาย ช่วยให้การตั้งเป้าหมายของผู้รับการโค้ชที่ชัดเจนและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสม ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นการพัฒนาทางวิชาการ, สุขภาพ, หรืออื่น ๆ, ไลฟ์โค้ชจะมีคำถามที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าต้องการอะไรและวางแผนการดำเนินการ

การสนับสนุนในการพัฒนาส่วนตัว

ไลฟ์โค้ชไม่เพียงเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย แต่ยังเป็นที่สนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความสามารถส่วนตัว. โดยไม่ละเว้นที่จะสำรวจเพื่อเข้าใจในตัวตนของผู้รับการโค้ช เพื่อทำให้การโค้ชนั้นเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับตัวตน ความคิด ความเชื่อ ซึ่งเป็นต้นทาง ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั้งยืน

การสร้างแผนการทำงาน

ไลฟ์โค้ช Jimi the coach planning

ไลฟ์โค้ชช่วยในการสร้างแผนการทำงานที่ทันสมัยและทันที เพราะไลฟ์โค้ชชิ่งในแบบของ JIMI THE COACH มุ่งเน้นการคุยที่ปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต  ด้วยคำถามถึงภาพที่ดีที่สุด ผ่าน BE DO HAVE หรือ GROW Model รูปแบบในการพูดคุยเหล่านี้จะช่วยผู้รับการโค้ชในการตั้งเป้าหมายสั้น ๆ  และการกำหนดลำดับขั้นตอน ไลฟ์โค้ชจะมีส่วนช่วยให้คนสามารถดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง

การกระตุ้นแรงจูงใจ

คำถามของโค้ชจะมีบทบาทในการกระตุ้นแรงจูงใจ การให้การยืนยัน และ การช่วยให้คนเห็นภาพในอนาคตที่สว่างสดใส, คำถามจากโค้ชจะช่วยให้คนรู้สึกมั่นใจและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ

การตัดสินใจสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดี ไลฟ์โค้ชมีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถามเพื่อยืนยันกับตัวตนของผู้รับการโค้ช ให้การตัดสินใจนั้นเป็นมิตรกับเป้าหมายและค่านิยมของตนเอง วิธีการนี้ช่วยให้คนตัดสินใจอย่างมั่นใจและไม่กลัวการล้มเหลว

การสร้างสรรค์แนวทางชีวิต

ไลฟ์โค้ชในบางครั้งมีบทบาทในการช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้นึกหรือได้เห็นแนวทางที่หลากหลายในการใช้ชีวิตหรือการจัดการปัญหาต่างๆ ช่วยตั้งคำถามเพื่อสร้างแนวทางชีวิตที่สอดคล้องกับความฝันและค่านิยม ไลฟ์โค้ชช่วยให้คนเห็นภาพของชีวิตที่ต้องการและสร้างแผนที่ช่วยให้สามารถถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสุข

ไลฟ์โค้ช, Group coaching, Coaching, Consulting

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save