About Jimi the Coach Group

Jimi the Coach Group

กลุ่มบริษัทจิมมี่เดอะโค้ช (Jimi The Coach Group – JTCG) ดำเนินธุรกิจด้านการโค้ชครบวงจร ด้วยทักษะและวิธีการของ Life Coach จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจิมมี่เดอะโค้ช ทำให้ศาสตร์การโค้ชแบบ Life Coach ได้เป็นที่รู้จัก เข้าถึง และได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำงานแบบพบปะผู้คน และการทำงานผ่าน Technology ที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ โดยตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่บริษัทฯ ได้รับใช้และให้บริการทั้งในรูปแบบธุรกิจและการแบ่งปันแบบให้เปล่า อาทิ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร กองทัพไทย นักโทษ เยาวชนในจังหวัดชายแดน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง สภาเด็นแห่งชาติ พระสงฆ์ ครู บุคคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้สูงอายุ คนไทยในต่างแดน และเกษตรกร เป็นต้น
Jimi the Coach
บริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการโค้ชเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (Executive Coaching) รวมทั้งพัฒนาทักษะการโค้ชให้ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) การฟัง การสื่อสาร และความเข้าอกเข้าใจในความต่างกันอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
Thailand Coaching Academy
บริษัท โค้ชชิ่งทีซีเอ จำกัด เพื่อดำเนินการในรูปแบบสถาบันสอนทักษะการโค้ชภายใต้ชื่อ Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach (TCA) โดยเปิดสอนและพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ทักษะการโค้ชในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพโค้ช หรือใช้ทักษะการโค้ชเพื่อส่งเสริมควบคู่ไปกับอาชีพที่ทำอยู่แล้ว โดยหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ผสมผสานหลักพุทธศาสตร์ และ Coaching Competencies เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และทุกหลักสูตรได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานของ International Coaching Federation (ICF) ว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติทุกประการ
Songsook Social Enterprise
บริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อเป็นองค์กรที่ส่งศาสตร์การโค้ชแบบ Life Coach ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในวงกว้าง เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกสถานะ และทุกอายุ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในวงการธุรกิจและกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ปัจจุบัน บริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการ Happy Life Happy Thailand เพื่อคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรไทยอาสาสมัครทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีทักษะการใช้ชีวิตที่สมดุล มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางสภาวะจิตใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้อาสาสมัครเหล่านี้ได้นำความรู้และทักษะการใช้ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขไปส่งต่อให้กับสังคมของตนเองที่มีอยู่ทั่วโลก
Jimi The Coach_Training (15)

Our Purpose

"Partner to Enable Success and Fulfillment"

Vision

ส่งศาสตร์นี้ให้ถึงคนไทยทุกคนทั่วโลก​

Values

 1. Certain
 2. Professional
 3. Pay it forward
Jimi The Coach_Training (15)

Our Purpose

“Partner to Enable Success and Fulfillment”

Vision

ส่งศาสตร์นี้ให้ถึงคนไทยทุกคนทั่วโลก​

Values

 1. Certain
 2. Professional
 3. Pay it forward

คุณจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด

       กลุ่มบริษัทจิมมี่เดอะโค้ช ก่อตั้งโดยคุณจิมมี่ หรือคุณพจนารถ ซีบังเกิด โดยเมื่อเริ่มต้นธุรกิจกับกลุ่มผู้บริหาร คุณจิมมี่มีความเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทุกคน ของทุกองค์กร มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตั้งใจที่ดี และมีศักยภาพรอบด้านอยู่ในตนเอง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในสภาวะแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สุดออกมา

       หลังจากศึกษาศาสตร์การโค้ชในแบบ Life Coach อย่างละเอียดและลงลึก จึงมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในการใช้ทักษะ Life Coach เพื่อโค้ชผู้บริหาร เนื่องจากจะสามารถดึงพลังบวก ที่ถูกบดบังนี้ขึ้นมาเป็นพลังที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้มแข็งจากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จของชีวิตที่ตนเองต้องการ และพาทีมงาน ตลอดจนองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

       เมื่อได้ใช้ทักษะ Life Coach ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจนเห็นผลทางด้านบวกอย่างชัดเจน และเชื่อว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย คุณจิมมี่และทีมงานจึงมีดำริที่จะขยายศาสตร์นี้ในวงกว้าง โดยได้เปิดสถาบันสอนทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy สำหรับประชาชนทั่วไปในเวลาต่อมา รวมถึงก่อตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อผลักดันให้ทักษะ Life Coach นี้ สามารถเข้าถึงคนไทยทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัด

       คุณจิมมี่ มีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายธุรกิจมากว่า 35 ปี และเป็นที่รู้จัก เป็นอย่างดีมากว่า 20 ปี ในแวดวงการพัฒนาบุคลากร ผนวกกับมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ตกผลึก และมีศรัทธาในการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ทำให้คุณจิมมี่เป็นโค้ชที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการโค้ชเมืองไทยด้วยสไตล์การโค้ชที่แตกต่างและโดดเด่น สร้างผลลัพธ์จากการโค้ชได้อย่างชัดเจน คุณจิมมี่ได้หล่อหลอม และสร้างทีมงานที่มีมุมมอง ประสบการณ์ และแนวความคิดที่มีคุณภาพทัดเทียมกันอีกหลายท่าน เพื่อช่วยสร้างสรรค์และดึงศักยภาพของผู้ที่เข้ามาสัมผัสและรับการโค้ชให้ปรากฏ เพื่อความสำเร็จในอาชีพ การงาน ธุรกิจ และชีวิตส่วนตัว จนความสามารถของคุณจิมมี่และทีมงานได้รับการบอกต่อในหมู่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ทำให้ทีมโค้ชของจิมมี่เดอะโค้ชเป็นหนึ่งในทีมโค้ชที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คุณจิมมี่ผ่านการอบรม ด้านการโค้ชและได้รับการรับรองจากสถาบัน ที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย The Coaching Institute ว่ามีความสามารถ คุณสมบัติและจริยธรรมตามหลัก สากลทุกประการ

20+

Years of Experience

คุณจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด

       กลุ่มบริษัทจิมมี่เดอะโค้ช ก่อตั้งโดยคุณจิมมี่ หรือคุณพจนารถ ซีบังเกิด โดยเมื่อเริ่มต้นธุรกิจกับกลุ่มผู้บริหาร คุณจิมมี่มีความเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทุกคน ของทุกองค์กร มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตั้งใจที่ดี และมีศักยภาพรอบด้านอยู่ในตนเอง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในสภาวะแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สุดออกมา

       หลังจากศึกษาศาสตร์การโค้ชในแบบ Life Coach อย่างละเอียดและลงลึก จึงมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในการใช้ทักษะ Life Coach เพื่อโค้ชผู้บริหาร เนื่องจากจะสามารถดึงพลังบวก ที่ถูกบดบังนี้ขึ้นมาเป็นพลังที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้มแข็งจากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จของชีวิตที่ตนเองต้องการ และพาทีมงาน ตลอดจนองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

       เมื่อได้ใช้ทักษะ Life Coach ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจนเห็นผลทางด้านบวกอย่างชัดเจน และเชื่อว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย คุณจิมมี่และทีมงานจึงมีดำริที่จะขยายศาสตร์นี้ในวงกว้าง โดยได้เปิดสถาบันสอนทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy สำหรับประชาชนทั่วไปในเวลาต่อมา รวมถึงก่อตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อผลักดันให้ทักษะ Life Coach นี้ สามารถเข้าถึงคนไทยทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัด

       คุณจิมมี่ มีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายธุรกิจมากว่า 35 ปี และเป็นที่รู้จัก เป็นอย่างดีมากว่า 20 ปี ในแวดวงการพัฒนาบุคลากร ผนวกกับมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ตกผลึก และมีศรัทธาในการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ทำให้คุณจิมมี่เป็นโค้ชที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการโค้ชเมืองไทยด้วยสไตล์การโค้ชที่แตกต่างและโดดเด่น สร้างผลลัพธ์จากการโค้ชได้อย่างชัดเจน คุณจิมมี่ได้หล่อหลอม และสร้างทีมงานที่มีมุมมอง ประสบการณ์ และแนวความคิดที่มีคุณภาพทัดเทียมกันอีกหลายท่าน เพื่อช่วยสร้างสรรค์และดึงศักยภาพของผู้ที่เข้ามาสัมผัสและรับการโค้ชให้ปรากฏ เพื่อความสำเร็จในอาชีพ การงาน ธุรกิจ และชีวิตส่วนตัว จนความสามารถของคุณจิมมี่และทีมงานได้รับการบอกต่อในหมู่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ทำให้ทีมโค้ชของจิมมี่เดอะโค้ชเป็นหนึ่งในทีมโค้ชที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คุณจิมมี่ผ่านการอบรม ด้านการโค้ชและได้รับการรับรองจากสถาบัน ที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย The Coaching Institute ว่ามีความสามารถ คุณสมบัติและจริยธรรมตามหลัก สากลทุกประการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save