ไม่กล้าตัดสินใจ

ผู้นำที่ "ไม่กล้าตัดสินใจ" เพราะเขากำลังกลัวอะไรอยู่ ?

หากคุณมีสถานะเป็นผู้นำ หรือ Team Leader
ที่ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อาจเป็นเพราะคุณ....
กำลังรู้สึก "กลัว" อะไรอยู่


ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้น บวกกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กรต้อง อาจทำให้ผู้นำเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงอยู่
โดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

One on One Coaching เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในของผู้นำ ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำสิ่งต่างๆ 

ที่พวกเขากำลังลังเลสงสัย ขาดความมั่นใจ จึงเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำบางอย่าง เพราะกลัวจะสูญเสียบางอย่างไป !!

 

 

    เปลี่ยนประเด็นความกลัว สู่ความเข้าใจในมุมที่แตกต่าง ด้วย

    🚩“3 Universal Fears”

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

   

    1. Fear of not good enough

      “#กลัวไม่ดีพอ” ยึดมั่นในสิ่งที่เคยทำได้ดี กลัวความเสี่ยง หรือความผิดพลาดจนไม่กล้าตัดสินใจซึ่งหากจะเปลี่ยนมุมมองควรหันมา             ยอมรับคุณค่าในตนเอง และมองความผิดพลาดเป็นเพียงการเรียนรู้ หรือเป็นFeedback ที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

    2. Fear of not being loved

        “#กลัวคนไม่รัก” การตัดสินใจทำ หรือการไม่ตัดสินใจทำบางอย่าง เพราะรู้ว่ามีผลต่อความนิยมชมชอบจนไม่คำนึงถึงความถูกต้อง           จึงควรเปลี่ยนมาใช้วิธีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยยึดหลัก “ความถูกต้อง”เป็นพื้นฐาน                   การตัดสินใจ
    3. Fear of not belong to
        “#กลัวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง” ยอมเป็นคนที่ไหลตามน้ำ เพราะกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคล หรือกลุ่มไม่ตัดสินใจหากสวนทาง                กับผู้อื่น ใช้เสียงข้างมากเป็นตัวกำกับการตัดสินใจ ซึ่งหากสิ่งที่คุณเห็นแตกต่างจากคนอื่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุผล                          คุณควรมุ่งเน้นไปที่ “#ผลลัพธ์” และ “#เป้าหมาย” มากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 
 
และเมื่อคุณกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่
พึงระลึกถึง #Mindset of a Coach..
🌿 “Everyone is doing the best they can
with the resources they have available.”
ทุกคนทำดีที่สุดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น